reglement en bruikleenovereenkomst trainingspakken

Gymnastiekvereniging Hercules stelt onder de volgende voorwaarden trainingspakken in bruikleen beschikbaar voor de selectie turnsters:

 1. Het trainingspak wordt in bruikleen beschikbaar gesteld en blijft te allen tijde eigendom van G.V. Hercules;
 2. Het trainingspak wordt in het kleding/maatlabel van zowel het jack als de broek voorzien van een uniek nummer;
 3. De kosten van het trainingspak komen voor rekening van G.V.Hercules;
 4. De leden dienen het trainingspak goed te onderhouden en zo nodig zorg te dragen voor kleine reparaties;
 5. Het trainingspak dient verplicht te worden gedragen voor en tijdens wedstrijden;
 6. Na afloop van de wedstrijd is het lid niet verplicht het pak nog te dragen. Er kan dan worden gekozen voor eigen kleding;
 7. Het trainingspak mag niet worden gedragen bij trainingen of andere activiteiten dan genoemd in artikel 5. Privégebruik is vanzelfsprekend ook niet toegestaan;
 8. Indien een lid bij herhaling de afspraken uit artikel 5 en 7 niet nakomt, kunnen disciplinaire maatregelen door de sponsorcommissie van G.V Hercules worden genomen;
 9. Bij verlies of onherstelbare beschadiging van het trainingspak stelt het lid de sponsorcommissie van G.V Hercules hiervan direct in kennis. In geval de oorzaak bij het lid ligt – dit ter beoordeling van de sponsorcommissie – zal het lid een vervangend pak ontvangen, waarvoor de vervangingswaarde verschuldigd zal zijn. De kosten hiervan zijn opgenomen in de te ondertekenen bruikleenovereenkomst;
 10. Het trainingspak dient aan het einde van een seizoen te worden ingeleverd op een nader te bepalen “inleverdag”. De sponsorcommissie zal dit via de website communiceren;
 11. In afwijking op artikel 10 dient het pak per direct te worden ingeleverd indien het lid zijn/haar lidmaatschap beëindigd en/of stopt met wedstrijdturnen;
 12. De pakken mogen NIET gewassen worden, dit gebeurt gezamenlijk na inleverdag;
 13. De ouders/verzorgers van het jeugdlid gaan akkoord met dit reglement en ondertekenen hiertoe een zogeheten bruikleenovereenkomst.

De bruikleenovereenkomst vindt u hier in PDF